ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทส. เปิดศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทส. เปิดศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ การกำกับควบคุม ตรวจสอบเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในช่วงปกติและช่วงสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ
          วันนี้ (31 ตุลาคม 2561) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งแถลงข่าวการดำเนินงานของศูนย์ฯ  โดยโอกาสนี้ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงานแถลงข่าว ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
          ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 280/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นศูนย์ประสานงานเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ การกำกับควบคุม ตรวจสอบเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในช่วงปกติและช่วงสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่ใช้ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะ Big Data เป็นระบบงานหลัก โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำมาแสดงผลบนระบบแผนที่ออนไลน์ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลกายภาพ ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข้อมูลการบริหารจัดการ ข้อมูลงานวิจัยข้อมูลกลุ่มเครือข่าย กลุ่มอนุรักษ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีแอปพลิเคชั่นในการตรวจสอบ ค้นหาสถานที่ และวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอย่างต่อเนื่อง ในการเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูล และเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ตอบสนองตามนโยบายรัฐบาล ทั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ตลอดจนการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบไป

ภาพ,เผยแพร่ : อาทิตยา , ข่าว : จันทร์เพ็ญ 

แกลเลอรี่