ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ ภาคเหนือตอนบน ๒

พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ ภาคเหนือตอนบน ๒

พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ ภาคเหนือตอนบน ๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านเมืองรวง หมู่ ๕ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗ พื้นที่ เนื้อที่ ๔๕,๐๗๑-๐-๙๖ ไร่ จำนวน ๓,๕๓๕ ราย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลของ คทช. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน รวมทั้ง การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนตามนโยบายที่ให้ชุมชนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการดูแลเพื่อให้ป่าเกิดความยั่งยืน รวมจำนวน ๔ พื้นที่ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านป่าจั่น จังหวัดเชียงราย ป่าชุมชนบ้านศรีเมืองชุม จังหวัดพะเยา ป่าชุมชนบ้านแม่ยางยวง จังหวัดแพร่ และป่าชุมชนบ้านนาเลา จังหวัดน่าน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คทช. โดยมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมงานดังกล่าว รวมทั้งผู้บริหารสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสื่อมวลชน จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ภาพและข่าว: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่