ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คณะผู้แทนไทย เยี่ยมชมงานวิจัยและนวัตกรรมการบริหารจัดการของเสียและการแปรกลับมาใช้ใหม่ ณ NERC นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Lancang-Mekong Water Resources Cooperation Forum ครั้งที่ ๑

คณะผู้แทนไทย เยี่ยมชมงานวิจัยและนวัตกรรมการบริหารจัดการของเสียและการแปรกลับมาใช้ใหม่ ณ NERC นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Lancang-Mekong Water Resources Cooperation Forum ครั้งที่ ๑

คณะผู้แทนไทย เยี่ยมชมงานวิจัยและนวัตกรรมการบริหารจัดการของเสียและการแปรกลับมาใช้ใหม่ ณ NERC นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Lancang-Mekong Water Resources Cooperation Forum ครั้งที่ ๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) และคณะ เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะของ National Engineering Research Centre of Waste Resource Recovery (NERC) ภายใต้ Kunming University of Science and Technology ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก Vice President ของ มหาวิทยาลัย (Prof. Ma) Honorary Director (Prof. Dr. Kewei Sun) Deputy Director (Prof. Dr. Ruyan Li) ของ NERC และคณะ โดยศูนย์วิจัยแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิล และวัสดุศาสตร์ โดยเฉพาะวัสดุที่ผันแปรมาจากขยะอุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมถึงขยะชุมชนในชีวิตประจำวัน ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะมีบูรณาการกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ เน้นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับเมือง และระดับภูมิภาค โดยขยะจากเศษอาหารนำไปผลิตก๊าซชีวภาพ และสารบำรุงดิน ขยะทั่วไปก็ใช้เตาเผาที่มีคุณภาพพร้อมระบบบำบัดมลพิษ
ตัวอย่างนวัตกรรมการรีไซเคิลของศูนย์วิจัยฯ อาทิ อิฐมวลเบา ผนังกั้นห้อง แผ่นทางเดินปูพื้น และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้กว่า 50% รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากขยะประเภทต่างๆ ได้แก่ เศษแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม ยางรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งวัสดุเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าให้กับขยะ ส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองได้อีกทางหนึ่ง

ภาพและข่าว: ปกท.ทส., ปรับปรุงและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่