ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน

          วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2561) เวลา 15.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
          1. การปฏิรูประบบราชการ ให้มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน
          2. ให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นเรื่องเดียวกัน มีสามารถนำไปใช้งานได้
          3.  ให้ปรับตัวรองรับการทำงานในทุกด้าน ทั้งในทรัพยากรธรรมชาติ ด้านน้ำในแผ่นดิน ด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อตอบสนองงานในภาพรวมที่หลากหลายของกระทรวง
          4. เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีการปรับโครงสร้างกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสม
          5. ให้นำเทคโนโลยีมาจัดทำฐานข้อมูล (Big data) เพื่อนำฐานข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้
          6. เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้จัดตั้งผู้ประสานงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปปฏิบัติงานในสำนักงานยูเนสโก ประจำประเทศไทย
          7. เรื่องการพัฒนาบุคลากร ให้มีการจัดฝึกอบรมในทุกระดับภายใต้หลักสูตร ดังนี้
                   - หลักสูตรแนวทางรับราชาการ
                   - หลักสูตรเฉพาะหน้าที่
                   - หลักสูตรเสริมทักษะพิเศษ

ภาพ ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา/จันทร์เพ็ญ

 

แกลเลอรี่