ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (เจ็ดคต – โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาล ชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พิทักษ์ป่า” รุ่นที่ ๒ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบอาวุธปืนและรถยนต์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันรักษาป่า อีกทั้งช่วยเหลือและลดการสูญเสียเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บที่อยู่ตามป่าเขาหรือตามถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวจะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศต่อไป

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (เจ็ดคต – โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาล ชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พิทักษ์ป่า” รุ่นที่ ๒ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบอาวุธปืนและรถยนต์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันรักษาป่า อีกทั้งช่วยเหลือและลดการสูญเสียเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บที่อยู่ตามป่าเขาหรือตามถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวจะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศต่อไป

           วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (เจ็ดคต – โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาล ชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พิทักษ์ป่า” รุ่นที่ ๒ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบอาวุธปืนและรถยนต์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันรักษาป่า อีกทั้งช่วยเหลือและลดการสูญเสียเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บที่อยู่ตามป่าเขาหรือตามถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวจะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศต่อไป 
           พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวน ๖๐ คน , มอบอาวุธปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๔๔๕ กระบอก และปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุก จำนวน ๗๙ คัน ให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรมป่าไม้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันรักษาป่า นอกจากนี้ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รักษาป้องกันผืนป่าในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ คือ "รักษาธรรมชาติยิ่งชีวิต” จะต้องมี 5 ดี ดังนี้ 
           1) มีทัศนคติดี คือ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมไปถึงการมีความรัก ความสามัคคีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และที่สำคัญต้องมีหัวใจรักประชาชน
           2) มีความรู้ ความสามารถดี ทั้งด้านการใช้อาวุธ อุปกรณ์ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น และด้านการบังคับใช้กฎหมายที่มีไว้สำหรับบังคับใช้กับผู้กระทำผิดและเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนหรือให้คำแนะนำเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้อย่างถูกต้องไม่กระทำผิดกฎหมาย
          3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี 
          4) มีวาจาดี สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน 
          5) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
          อนึ่ง หลักสูตร "การปฐมพยาบาล ชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พิทักษ์ป่า” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็น รุ่นที่ ๒ มีระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมจำนวน ๖๐ คน ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้ จำนวน ๓๐ คน , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน ๒๐ คน , กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๑๐ คน 
         การฝึกอบรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น , การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ , การใช้เวชภัณฑ์รักษาโรคได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย , การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยทางน้ำ ในการลำเลียงผู้บาดเจ็บออกนอกพื้นที่ , การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจน การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางร่างกาย เช่น ฝึกวิธีการดำรงชีพในป่า , การฝึกการออกลาดตระเวน เพื่อให้พร้อมรับกับภารกิจที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

แกลเลอรี่