Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก

ทส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก

ทส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม มีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันเสนอแนะมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงเสนอแนะแนวทาง รูปแบบ หรือกลไก ในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำหน่าย การบริโภค และการจัดการปลายทาง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศแบบบูรณาการ รวมทั้ง การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงมาตรการ แนวทางดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้คณะอนุกรรมการชุดนี้ ทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติก ได้จัดทำกรอบและแนวคิดการจัดทำแผนจัดการขยะพลาสติก 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และศึกษากลไกการดำเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์ การพัฒนากฎหมาย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพลาสติก
2. คณะทำงานด้านการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก รวมทั้งได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการลดพลาสติกทั่วประเทศ
3 คณะทำงานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก ได้จัดทำระบบการคัดแยกและจัดการขยะพลาสติกให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการสร้างโมเดลระบบการจัดการขยะพลาสติก ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ เขตเมืองคือพื้นที่เขตคลองเตย และต่างจังหวัดคือพื้นที่จังหวัดระยอง โดยกำหนดให้มีการลงนามความร่วมมือพื้นที่นำร่องจังหวัดระยอง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

โดยที่ประชุม มีมติและเห็นชอบ ดังนี้

1. การกำหนด “วันงดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ” แก่ลูกค้าในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ ทุกวันที่ 4 ของเดือน โดยจะเริ่มในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค
2. ให้มีการเพิ่มเติมกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการจัดการขยะพลาสติก ใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... โดยมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษหารือถึงความเป็นไปได้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติกปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ตามข้อคิดเห็นที่ประชุมฯ และแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นอีกครั้ง
4. ให้ฝ่ายเลขานุการ สรุปผลการการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสตคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อทราบต่อไป

อนึ่ง คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกดังกล่าวเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ: กรมควบคุมมลพิษ, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

 

แกลเลอรี่