ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (10 สิงหาคม 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดสัมมนาภาคีเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญผู้่แทนภาคีเครือข่ายจาก 4 หน่วยงาน กว่า 1,000 คน เพื่อมุ่งหวังให้ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมได้ระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งศักยภาพความเป็นเครือข่ายของแต่ละหน่วยงานช่วยกันทำหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลรักษาฟื้นที่ป่าไม้ของประเทศ และขับเคลื่อนนโยบาย "พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

วันนี้ (10 สิงหาคม 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดสัมมนาภาคีเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญผู้่แทนภาคีเครือข่ายจาก 4 หน่วยงาน กว่า 1,000 คน เพื่อมุ่งหวังให้ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมได้ระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งศักยภาพความเป็นเครือข่ายของแต่ละหน่วยงานช่วยกันทำหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลรักษาฟื้นที่ป่าไม้ของประเทศ และขับเคลื่อนนโยบาย "พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว


          วันนี้ (10 สิงหาคม 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดสัมมนาภาคีเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญผู้่แทนภาคีเครือข่ายจาก 4 หน่วยงาน กว่า 1,000 คน เพื่อมุ่งหวังให้ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมได้ระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งศักยภาพความเป็นเครือข่ายของแต่ละหน่วยงานช่วยกันทำหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลรักษาฟื้นที่ป่าไม้ของประเทศ และขับเคลื่อนนโยบาย "พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว          
          ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการพัฒนาประเทศโดยความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของประชาชนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มภาคีเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลุ่มภาคประชาชนที่มีศักยภาพสูง เป็นกำลังสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการช่วยกันบำรุงดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
          ทั้งนี้ การสัมมนาภาคีเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
          - การประชุมย่อยภาคีเครือข่ายฯ
          - การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กฎหมายด้านป่าไม้ที่ควรทราบ กรณี (ร่าง) พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ..."
          - เวทีเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายตามนโยบาย "พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
          - ตอบข้อซักถามประเด็นเสวนาและสรุปการสัมมนา 

แกลเลอรี่