ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (วันที่ 12 สิงหาคม 2559) นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อมวลชน กรณีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีที่ว่างอยู่ 7 ตำแหน่ง ในกระทรวง ทส. ว่า "ในการสอบมีการให้อ่านและพูดโชว์เป็นภาษาอังกฤษ ข้าราชการซี 9 เดินคอตกออกจากห้องสอบ พร้อมจับกลุ่มวิจารณ์รัฐมนตรีที่พูดเข้าข่ายล็อกสเปกให้อธิบดีเลือกรองอธิบดีเอง” นั้น ทส.ขอยืนยันให้มั่นใจได้ว่าการคัดเลือกไม่มีการล็อกสเปกเด็ดขาด ทุกขั้นตอนโปร่งใสถูกต้องและเป็นธรรม จึงขอชี้แจงความจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วกัน ดังนี้

วันนี้ (วันที่ 12 สิงหาคม 2559) นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อมวลชน กรณีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีที่ว่างอยู่ 7 ตำแหน่ง ในกระทรวง ทส. ว่า "ในการสอบมีการให้อ่านและพูดโชว์เป็นภาษาอังกฤษ ข้าราชการซี 9 เดินคอตกออกจากห้องสอบ พร้อมจับกลุ่มวิจารณ์รัฐมนตรีที่พูดเข้าข่ายล็อกสเปกให้อธิบดีเลือกรองอธิบดีเอง” นั้น ทส.ขอยืนยันให้มั่นใจได้ว่าการคัดเลือกไม่มีการล็อกสเปกเด็ดขาด ทุกขั้นตอนโปร่งใสถูกต้องและเป็นธรรม จึงขอชี้แจงความจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วกัน ดังนี้

 วันนี้ (วันที่ 12 สิงหาคม 2559) นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อมวลชน กรณีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีที่ว่างอยู่ 7 ตำแหน่ง ในกระทรวง ทส. ว่า "ในการสอบมีการให้อ่านและพูดโชว์เป็นภาษาอังกฤษ ข้าราชการซี 9 เดินคอตกออกจากห้องสอบ พร้อมจับกลุ่มวิจารณ์รัฐมนตรีที่พูดเข้าข่ายล็อกสเปกให้อธิบดีเลือกรองอธิบดีเอง” นั้น ทส.ขอยืนยันให้มั่นใจได้ว่าการคัดเลือกไม่มีการล็อกสเปกเด็ดขาด ทุกขั้นตอนโปร่งใสถูกต้องและเป็นธรรม จึงขอชี้แจงความจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วกัน ดังนี้
          1. การคัดเลือกดำเนินการโดยระบบเปิดตามมาตรฐานของ ก.พ. มีคณะกรรมการคัดเลือกฯ จำนวน 5 คน มีอธิบดีของกรมที่มีตำแหน่งว่าง เป็น 1 ในกรรมการด้วย ซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการฯเกี่ยวกับลักษณะงานและคุณสมบัติที่กรมต้องการ เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่สุด 3 รายชื่อ และส่งให้ ปกท.ทส. พิจารณาความเหมาะสม และออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าอธิบดีก็ไม่สามารถล็อคสเปกได้ เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกฯทั้งองค์คณะที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน หากคณะกรรมการคัดเลือกฯถูกร้องเรียนว่าไม่โปร่งใสเป็นธรรม คณะกรรมการคัดเลือกฯก็จะต้องพร้อมรับการตรวจสอบด้วย 
          2. ท่าน รมว.ทส.มีนโยบายที่ชัดเจน ในการสร้างความโปร่งใสและสร้างระบบคุณธรรมในการสรรหาและแต่งตั้งทุกระดับ ดังที่ได้เปิดเผยเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาโดยตลอด ซึ่ง 1 ปีที่ผ่านมา ท่าน รมว.ทส.ไม่เคยก้าวก่ายและแทรกแซงในการปรับย้ายใดๆเลย เว้นแต่กรณีที่มีการร้องขอความเป็นธรรม ก็จะให้มีการชี้แจงและทบทวนให้เหมาะสมเป็นกรณีๆไป สำหรับกรณีการคัดเลือกรองอธิบดีครั้งนี้ก็เช่นกัน ท่านย่อมไม่ล็อกสเปกโดยเด็ดขาด เพียงแต่ได้ให้หลักคิด เพื่อให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีนั้น มีความพร้อมทันทีในการช่วยอธิบดีขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์สำคัญและเป้าหมายการปฏิรูปของประเทศ ซึ่งทุกคนทุกฝ่ายต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ถ่องแท้ มิใช่มองเป็นเพียงการได้ลาภยศของบุคคลคนหนึ่ง แต่ต้องมองให้ถึงคำตอบว่าประเทศชาติและประชาชนจะได้อะไรจากบุคคลคนนั้น
          3. สำหรับกรณีที่อาจมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า "ในการสอบมีการให้อ่านและพูดโชว์เป็นภาษาอังกฤษ” นั้น ความจริงไม่มีการพูดโชว์หรือการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแต่อย่างใด เพียงแต่ภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์แล้ว ให้หยิบข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆมาอ่านก่อนออกจากห้องเท่านั้น โดยคณะกรรมการฯไม่ได้มีคำถามและไม่มีการสัมภาษณ์ต่อเนื่องแต่อย่างใด ทั้งนี้ ยืนยันได้ว่าไม่มีการให้คะแนนและไม่มีอะไรแอบแฝง แต่ถ้าทุกคนสนใจและตื่นตัวเห็นความสำคัญกับเรื่องภาษามากขึ้น เชื่อว่าทุกคนจะเห็นด้วยว่าหน่วยงานและประเทศชาติก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างแน่นอน 

แกลเลอรี่