Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันนี้ (15 สิงหาคม 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ จัดพิธีเปิดโครงการเผยแพร่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมอบใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ ให้กับสวนป่าและโรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน "24 สวนป่า – 10 โรงงาน” เพื่อวางมาตรฐานป่าไม้การบริหารจัดการป่าไม้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (15 สิงหาคม 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ จัดพิธีเปิดโครงการเผยแพร่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมอบใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ ให้กับสวนป่าและโรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน "24 สวนป่า – 10 โรงงาน” เพื่อวางมาตรฐานป่าไม้การบริหารจัดการป่าไม้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 วันนี้ (15 สิงหาคม 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ จัดพิธีเปิดโครงการเผยแพร่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมอบใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ ให้กับสวนป่าและโรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน "24 สวนป่า – 10 โรงงาน” เพื่อวางมาตรฐานป่าไม้การบริหารจัดการป่าไม้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
           การดำเนินการดังกล่าว สืบเนื่องมาจากตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาลที่จะสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในการผลักดันประเทศให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบกับได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และมีนโยบายให้ส่งเสริมเรื่องการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงได้จัดทำแผนส่งเสริมการการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมุ่งดำเนินการในเรื่องการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกป่าเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Sustainable Forest Management หรือ SFM) ซึ่งมีสวนป่าที่ผ่านการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล จำนวน 24 ส่วนป่า เป็นสวนป่าภาครัฐ จำนวน 19 สวนป่า/สวนป่าภาคเอกชน จำนวน 5 ส่วนป่า และการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody หรือ CoC) มีโรงงานอุตสาหกรรมไม้ของภาครัฐและเอกชนผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 10 โรงงาน
          ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้แนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในเรื่องดังนี้
          1. การบังคับใช้กฎหมายไม่ให้พื้นที่ป่าถูกบุกรุก
          2. การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
          3. การส่งเสริมอุตสาหกรรมป่าไม้จากป่าปลูก
          4. การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าของประชาชน
          5. การส่งเสริมชุมชนเมือง และชนบทให้มีพื้นที่สีเขียว
          อนึ่ง สวนป่าภาครัฐที่ผ่านการรับรองฯ ได้แก่ สวนป่าแม่แจ่ม สวนป่าแม่หอพระ สวนป่าแม่จาง สวนป่าแม่สรอย สวนป่าแม่สิน-แม่สูง สวนป่าศรีสัชนาลัย สวนป่าเขากระยาง สวนป่าไทรโยค 1 และ 2 สวนป่าเกริงกะเวียสวนป่าแม่ลี้ สวนป่าแม่เมาะ สวนป่าแม่แฮด สวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย สวนป่านครน่าน สวนป่าท่าปลา สวนป่าทองผาภูมิ สวนป่ากาญจนดิษฐ์ และส่วนป่าคลองท่อม รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 228,654 ไร่ สวนป่าภาคเอกชน ได้แก่ สวนป่าสหโคเจนกรีน จำกัด สวนป่าโรงเลื่อยจักรท่าเสา สวนป่านายลิขิต วรศิริ สวนป่าบริษัท ถาวรลำปาง จำกัด รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 6,634.49 ไร่ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมไม้ของภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการรับรองฯ ได้แก่ บริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด หจก.วิจิตรปาเก้ หจก.โรงเลื่อยจักรท่าเสา ศูนย์ถ่ายทอดและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้ร้องกวาง โรงเลื่อยแม่เมาะ โรงเลื่อยไม้สักและผลิตภัณฑ์บางโพ บริษัทโตเกียวพาราวู๊ด (1986) จำกัด บริษัทถาวรลำปาง จำกัด บริษัทคอนติเนนตัล บรรจุภั ณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เฮงชัยวู๊ด อิมเอ็กซ์พอร์ต จำกัด

แกลเลอรี่