ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมจิตอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตามนโยบายรัฐบาลที่สนองพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล สมดุลและยั่งยืน" ซึ่งเป็นแนวทางก่อให้เกิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคนให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ไม่เบียดเบียนทำลายกัน โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมจิตอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตามนโยบายรัฐบาลที่สนองพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล สมดุลและยั่งยืน" ซึ่งเป็นแนวทางก่อให้เกิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคนให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ไม่เบียดเบียนทำลายกัน โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          วันที่ 18 สิงหาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมจิตอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตามนโยบายรัฐบาลที่สนองพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล สมดุลและยั่งยืน" ซึ่งเป็นแนวทางก่อให้เกิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคนให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ไม่เบียดเบียนทำลายกัน โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          สำหรับโครงการประชารัฐร่วมจิตอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติฯ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการด้านการคุ้มครองดูและรักษาพื้นที่ให้คงสภาพธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นแหล่งนันทนาการและแหล่งศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ ตลอดจนเป็นแหล่งนันทนาการที่อำนวยประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และใช้บริการ โดยมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม 84 ไร่ ปล่อยสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ เช่น ปูทะเล ปูม้า กุ้ง ปลาชนิดต่างๆ 8,400,000 ตัว จัดทำเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะทาง 1,500 เมตร พร้อมจุดพักผ่อน ลานทำกิจกรรมออกกำลังกาย
          ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังมีกิจกรรมในการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่
          - โครงการ 8,400 ทุ่น ประชารัฐพิทักษ์ทะเล ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล 13 แห่ง
          - โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม จ.พะเยา
          - โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่อุทยานฯ ศรีน่าน จ.น่าน
          - โครงการสร้างฝายประชารัฐ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวม 8,984 ฝาย

แกลเลอรี่