ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ทส. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ทส. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) ในฐานะ Operational Focal Point ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกประจำประเทศไทย เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายอดิศร นุชดำรงค์) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมดังกล่าว มีสาระสำคัญที่พิจารณา ดังนี้
1) 
กรอบการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในรอบที่ ๗ และวงเงินที่ประเทศไทยได้รับการจัดสรร (๑๘.๕๖ ล้านเหรียญสหรัฐ)- ๕ สาขาหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ ความหลากหลายทางชีวภาพ/ การจัดการความเสื่อมโทรมของดิน/ การจัดการสารเคมีและของเสีย/ การจัดการน่านน้ำสากล
2) ประเภทของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก -โครงการขนาดใหญ่ วงเงินมากกว่า ๒ ล้านเหรียญสหรัฐ/ โครงการขนาดกลาง วงเงินไม่เกิน ๒ ล้านเหรียญสหรัฐ/ โครงการขนาดเล็ก หรือโครงการที่ให้การสนับสนุนเพื่อชุมชน
3) การดำเนินงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของกองทุนส่ิงแวดล้อมโลกในรอบที่ ๖ ที่ผ่านมา รวมถึงการจัดทำยุทธศาสตร์โครงการและแผนการจัดสรรเงิน ในรอบที่ ๗
4) ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

ภาพ: ปกท.ทส., ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่