Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันนี้ (23 ส.ค.59) ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการหารือเพื่อพิจารณาในประเด็น

วันนี้ (23 ส.ค.59) ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการหารือเพื่อพิจารณาในประเด็น

        วันนี้ (23 ส.ค.59) ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการหารือเพื่อพิจารณาในประเด็น ดังต่อไปนี้
        1. การแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การส่งซากดึกดำบรรพ์ที่ถูกแปรสภาพเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2555 
        2. การแก้ไขปรับปรุงประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การส่งซากดึกดำบรรพ์ที่ถูกแปรสภาพเป็นรูปลักษณะอื่น เข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ที่ถูกแปรสภาพเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งไม่ใช่ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
        3. การขยายเวลาการใช้บังคับประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดให้พื้นที่บริเวณภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเขตสำรวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ 
        4. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารจัดกองทุนจัดซากดึกดำบรรพ์ 
        5. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

แกลเลอรี่