ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (สป.ทส.สัญจร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทส.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (สป.ทส.สัญจร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (สป.ทส.สัญจร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า การขับเคลื่อนกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ต้องสอดคล้องกับการเชื่อมโยงของกรอบนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการทำงาน การขับเคลื่อนเรื่อง Big data ให้มีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานที่ลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ มีการจัดทำแผนงานที่บูรณาการกัน มีส่วนกลางเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นศูนย์กลางในระดับจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็งต่อไป

          การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมสุนีย์  แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และหน่วยงานในสังกัดระดับกรม เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีการชี้แจง ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และรวบรวมประเด็นปัญหา เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย และด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในระดับพื้นที่ อาทิ การจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและอากาศเสีย เขตควบคุมมลพิษ พื้นที่ปนเปื้อนของเสียอันตราย พื้นที่วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเครือข่าย ทสม. การสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม EIA หรือ IEE รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

ข่าว: ​รดินธร / ภาพ : ชิชาญา

 

แกลเลอรี่