ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

จีนจับมือ 5 ประเทศพื้นทีลุ่มน้ำโขง สร้างโมเดลลดปัญหาความยากจนให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นทีป่า

จีนจับมือ 5 ประเทศพื้นทีลุ่มน้ำโขง สร้างโมเดลลดปัญหาความยากจนให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นทีป่า

จีนจับมือ 5 ประเทศพื้นทีลุ่มน้ำโขง สร้างโมเดลลดปัญหาความยากจนให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นทีป่า
🇹🇭🇨🇳นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมป่าไม้ เข้าร่วมสัมมนา ณ เมืองผู่เอ่อ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้แทนประเทศในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม เข้าร่วมการสัมมนา
🇨🇳🇹🇭การสัมมนาครั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นในประเด็นการลดปัญหาความยากจนให้ประชาชนในพื้นที่ป่าไม้ สำหรับประเทศไทย รอง อธิบดีกรมป่าไม้นำเสนอผลการดำเนินงานของรัฐบาลไทยในการหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าโดยการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) และศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปก.พป.) ซึ่งทำให้ในช่วงการบริหารงานของ คสช. สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงที่ ปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในป่า รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้นำเสนอโครงการที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 
การจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมเพื่อให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ของรัฐอื่นๆ ได้อาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละบุคคลและพื้นที่ โดยที่ดินยังเป็นของรัฐ มีการกำหนดพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินที่ชัดเจนในลักษณะแปลงรวม ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการไม่รวมถึงผู้ที่เป็นนายทุนและผู้ที่เข้ามาบุกรุกป่าใหม่ (หลังปี ค.ศ. 2014) โครงการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าให้ดีขึ้น ไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม ซึ่งมีคณะอนุกรรการที่รับผิดชอบใน 3 ด้าน ได้แก่ การจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน และการพัฒนาอาชีพ
2. โครงการจัดการป่าชุมชน
โครงการจัดการป่าชุมชนช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านของตน โดยมีหลักการที่ว่าให้คนที่ดูแลป่าได้ประโยชน์จากการดูแลป่า โครงการจัดการป่าชุมชนช่วยลดปัญหาของการตัดไม้ทำลายป่า และช่วยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้คนในหมู่บ้าน โดยผลการศึกษาพบว่า ป่าชุมชนในประเทศไทย 1 แห่ง สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้คนในหมู่บ้าน เฉลี่ยประมาณ 30,000 usd / ปี นอกจากนี้ป่าชุมชนยังมีส่วนช่วยในการกักเก็บคาร์บอน กักเก็บน้ำในดิน ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำ พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. ... เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยประชาชนที่อาศัยอยู่รอบป่าชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วประเทศมีส่วนร่วม
3. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ประเทศไทยจึงสนับสนุนให้มีการปลูกไม้มีค่าทางเศรษกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนป่า อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและแก้ปัญหาการตัดไม้ในพื้นที่ป่า โดยปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงกฎหมายกฎหมายป่าไม้ และจัดทำระบบการรับรองไม้ (e-Tree) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกกับเกษตรกรสวนป่า นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังสนับสนุนกล้าไม้ให้กับผู้ที่สนใจปลูกต้นไม้ปีละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านกล้า
🇹🇭🇨🇳ที่ประชุมให้ความสนใจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยเกี่ยวกับประเด็นของการนำระบบ e-Tree มาใช้ในกระบวนการรับรองไม้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรสวนป่า ตลอดจนประเด็นด้านความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของประเทศไทย จากการดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกด้วย

ภาพและข่าว: กรมป่าไม้, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่