ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมหารือ เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .....ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 19.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมหารือ เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  .....ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 19.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมหารือ เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  .....ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 19.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

แกลเลอรี่