ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 6 กันยายน 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งสาระสำคัญ มีดังนี้ 1) การประชุมหารือเรื่องการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามจุดความร้อน 2) การพิจารณาหลักเกณฑ์ /แนวทางในการอนุญาตให้หน่วยงานอื่นเข้าดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการเผาและหมอกควันในพื้นที่ป่า 3) (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560

วันที่ 6 กันยายน 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส   ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งสาระสำคัญ มีดังนี้ 1) การประชุมหารือเรื่องการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามจุดความร้อน 2) การพิจารณาหลักเกณฑ์ /แนวทางในการอนุญาตให้หน่วยงานอื่นเข้าดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการเผาและหมอกควันในพื้นที่ป่า 3) (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560

          วันที่ 6 กันยายน 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส   ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งสาระสำคัญ มีดังนี้ 1) การประชุมหารือเรื่องการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามจุดความร้อน 2) การพิจารณาหลักเกณฑ์ /แนวทางในการอนุญาตให้หน่วยงานอื่นเข้าดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการเผาและหมอกควันในพื้นที่ป่า 3) (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560

แกลเลอรี่