ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (8 ก.ย. 59) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด จัดประชุมคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2559 เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในระดับที่สามารถขับเคลื่อนการทำงาน ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์

วันนี้ (8 ก.ย. 59) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด จัดประชุมคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2559 เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในระดับที่สามารถขับเคลื่อนการทำงาน ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์

        วันนี้ (8 ก.ย. 59) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด จัดประชุมคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2559 เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในระดับที่สามารถขับเคลื่อนการทำงาน ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติและส่งเสริม 
                             ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
        ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 303 – 304 ชั้น 3 อาคาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่