Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมเจรจาทวิภาคี และลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน กับ H.E. Mr. CHEN Lei รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมเจรจาทวิภาคี และลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน กับ H.E. Mr. CHEN Lei รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพ

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมเจรจาทวิภาคี และลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน กับ H.E. Mr. CHEN Lei รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพ

แกลเลอรี่