ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุม Global Environment Facility (GEF) East Asia Constituency Meeting

การประชุม Global Environment Facility (GEF) East Asia Constituency Meeting

การประชุม Global Environment Facility (GEF) East Asia Constituency Meeting

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม Global Environment Facility (GEF) East Asia Constituency Meeting ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF Operational Focal Point) และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม GEF East Asia Constituency Meeting ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้แทนสำรอง (Alternate Member) ของกลุ่ม GEF East Asia Constituency ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว (Madam Vorachit Bounkham)  ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับนโยบายของ GEF ที่จะมีการรับรองในการประชุมคณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ ๕๕

ในการประชุมดังกล่าว ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเสนอโครงการที่จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะพลาสติกในทะเล ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอกลไกการดำเนินงานภายในประเทศ รวมถึงการจัดประชุม Thailand National Dialogue เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักเลขาธิการ GEF แจ้งว่าการดำเนินงานของไทยเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practices) และมีความก้าวหน้า

ภาพและข่าว: กองการต่างประเทศ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่