ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทส.จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทส.จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทส.จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันนี้ (30 พ.ย.62) นายอดิศร  นุชดำรงค์ รอง ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้อง แมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัด ทส.ประมาณ 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
     1.เพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่บุคคลกรที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการระดับกรมในสังกัด ทส.
     2.เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกระทรวง และจังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
     3.เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำตัวชี้วัดไปถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานและบุคคลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ในการประชุมสัมมนาฯดังกล่าว มีหัวข้อการประชุม ดังนี้
1. การชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร.
2.การอภิปรายระดมความเห็นร่วมกัน เรื่อง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.นำเสนอร่างตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัด

การประชุมครั้งนี้ มีความเป็นมาตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 5/2559

ภาพ: กันต์ธีร์, ข่าว: ศรัณญภัทร, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่