ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อลดขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกพร้อมงดกล่องโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ

ทส. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อลดขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกพร้อมงดกล่องโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ

ทส. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อลดขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกพร้อมงดกล่องโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อลดขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกพร้อมงดกล่องโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ เป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายประลอง ดำรงค์ไทย) ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-16 และผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะเป็นผู้ขับเคลื่อนและที่ปรึกษาในระดับจังหวัด โดยในการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบที่ดีในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 
1. กำหนดตัวชี้วัดมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดอธิบดีหรือเทียบเท่า ภายใน ทส. โดยเพิ่มเป้าหมายเป็น 2 เท่าของตัวชี้วัด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
2. เห็นชอบแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด (ทสจ.) ในการขับเคลื่อนมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยให้เพิ่มบทบาทหน้าที่ของ ทสจ.ให้ชัดเจน ในการดำเนินการตามตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการ ดังนี้

  • ให้เพิ่ม รอง ปกท.ทส. เป็นรองประธานในคณะกรรมการเทคนิควิชาการและและคณะทำงานเทคนิควิชาการระดับจังหวัด และคณะทำงานเทคนิควิชาการระดับกรม ภายใต้ ทส. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้ ทส.
  • ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และหน่วยงานภายใน ทส. ทั้ง 15 หน่วยงาน เพื่อทราบและดำเนินการตามมาตรการต่อไป

4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ สปอร์ต เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” : มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด (ทสจ.) นำไปใช้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการ

ภาพ: กรมควบคุมมลพิษ, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่