ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. หารือ กอ.รมน. เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกิน และการหารือพื้นที่ทับซ้อน

ทส. หารือ กอ.รมน. เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกิน และการหารือพื้นที่ทับซ้อน

ทส. หารือ กอ.รมน. เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินและการหารือพื้นที่ทับซ้อน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกิน (Pmove) และการหารือพื้นที่ทับซ้อน ตามที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกิน (Pmove) และการหารือพื้นที่ทับซ้อน ตามที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นาย พงศ์บุณย์  ปองทอง) เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิบดีกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าว: ปริตา, ภาพและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่