ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ให้การต้อนรับผู้อำนวยการองค์การสัตว์ป่าโลกสากล

รมว.ทส. ให้การต้อนรับผู้อำนวยการองค์การสัตว์ป่าโลกสากล

รมว.ทส. ให้การต้อนรับผู้อำนวยการองค์การสัตว์ป่าโลกสากล

วันนี้ (27 ธ.ค. 61) เวลา 13.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นางสาวเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการองค์การสัตว์ป่าโลกสากล (World Wild Fund For Nature : WWF) สำนักงานประเทศไทยและคณะผู้ติดตาม เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย รวมถึงเชิญชวนให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ International Ranger Survey ซึ่งเป็นโครงการสำรวจการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าที่ WWF มีการดำเนินงานร่วมกับ University of Central Florida (UCF) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความท้าทายที่ผู้พิทักษ์ป่าต้องเผชิญในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนให้ผู้พิทักษ์ป่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งขณะนี้ได้มีการสำรวจแล้วใน 17 ประเทศ ทั้งนี้ WWF แจ้งว่าประเทศไทยมีการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ดี และมีการส่งเสริมการทำงานของผู้พิทักษ์ป่ามากกว่าประเทศอื่น ดังนั้น การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศอื่นๆ ได้อีกด้วย

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ทราบว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นอย่างมาก และจากการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้ ๐.๑๙ ล้านไร่ และปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้รวม 102.4 ล้านไร่ ทั้งนี้ ในช่วงการบริหารราชการของรัฐบาลชุดปัจจุบัน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติจำนวน ๕ แห่ง พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน ๓ แห่ง และพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นเนื้อที่ป่าไม้รวมประมาณ 2.1 ล้านไร่ รวมทั้งได้เสนอร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติแห่งชาติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ... สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีนโยบายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เน้นการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันและอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) นอกจากนี้ ในโอกาสการเข้าร่วมการประชุม  Illegal Wildlife Trade Conference: London 2018 เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ณ สหราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับมกุฎราชกุมารรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ในประเด็นความร่วมมือด้านการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสานความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียในเรื่องดังกล่าวแล้ว และสำหรับในปี พ.ศ. 2562 ที่ประเทศไทยจะเป็นประธาน ASEAN นั้น ขอเชิญชวนให้ WWF มีส่วนร่วมในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าในระดับภูมิภาคด้วย

ภาพ: อาทิตยา  ข่าวและเผยแพร่: รดินธร/ กองการต่างประเทศ

แกลเลอรี่