Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ร่วมการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ทส. ร่วมการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ทส. ร่วมการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการนี้ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ ๒  นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ และมี รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ นายสุโข อุบลทิพย์ และ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เข้าร่วมในการประชุม รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร(ส่วนช่องนนทรี – สาทร) ของ สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร กรณีบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ขอก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4)
๒. เห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ต่อรายงาน EIA รวม ๖ โครงการ ได้แก่ โครงการทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายร้องกวาง – น่าน ตอนที่ ๒ ของกรมทางหลวง โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ -ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ของกรมทางหลวงชนบท โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) ของการเคหะแห่งชาติ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชานิเวศน์ ๓) ของการเคหะแห่งชาติ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาวและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ประทานบัตรที่ ๒๔๘๒๘/๑๖๑๖๔ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
๓. เห็นชอบ การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกไปอีก ๒ ปี และเห็นชอบร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …. โดยเป็นการปรับแก้ไขพื้นที่บางส่วนให้สอดคล้องกับผังเมืองของจังหวัดภูเก็ต
๔. รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๕. รับทราบสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่