Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม 5 ประเทศ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงสร้างโมเดลลดปัญหาความยากจนให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า Royal Forest Department Joined the 6 Countries within Greater Mekong Basin Meeting Regarding Poverty Eradication Model Formulation for People Who are Living within the Forested Lands

กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม 5 ประเทศ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงสร้างโมเดลลดปัญหาความยากจนให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า Royal Forest Department Joined the 6 Countries within Greater Mekong Basin Meeting Regarding Poverty Eradication Model Formulation for People Who are Living within the Forested Lands

กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม 5 ประเทศ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงสร้างโมเดลลดปัญหาความยากจนให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนา ณ เมืองผู่เอ่อ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้แทนประเทศในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมาร์  ไทย และเวียดนาม ร่วมการสัมมนา และนำเสนอข้อมูลภาพรวมของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในประเด็นการลดปัญหาความยากจนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าไม้  สำหรับประเทศไทย อธิบดีกรมป่าไม้นำเสนอผลการดำเนินงานของรัฐบาลไทยด้านการหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) และศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปก.พป.) ซึ่งทำให้ในช่วงการบริหารงานของ คสช. สามารถยับยั้งป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า และรักษาสภาพป่าที่สมบูรณ์ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในป่า พร้อมนำเสนอโครงการสำคัญที่นำมาในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมเพื่อให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าหรือ พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ ได้อาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละบุคคลและพื้นที่ โดยที่ดินยังเป็นของรัฐ 
มีการกำหนดพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินที่ชัดเจนในลักษณะแปลงรวม

2. โครงการจัดการป่าชุมชน ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่ใกล้กับชุมชน ภายใต้แนวคิด “คนที่ดูแลป่าจะได้ประโยชน์จากการดูแลป่า” ซึ่งเป็นการช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยผลการศึกษาพบว่า ป่าชุมชนในประเทศไทย 1 แห่ง สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้คนในหมู่บ้าน เฉลี่ยประมาณ 30,000 usd / ปี และช่วยลดปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

3. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่กำหนดให้ มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ประเทศไทยจึงสนับสนุนให้มีการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนป่าและเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าซึ่งสามารถแก้ปัญหาการตัดไม้ในพื้นที่ป่า โดยปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ และจัดทำระบบการรับรองไม้ (e-Tree) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกกับเกษตรกรสวนป่า

นอกจากนี้ กรมป่าไม้ได้สนับสนุนกล้าไม้ให้กับผู้ที่สนใจปลูกต้นไม้ปีละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านกล้า ทั้งนี้ ในที่ประชุมให้ความสนใจการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยในเรื่องของการนำระบบ e-Tree มาใช้ในกระบวนการรับรองไม้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรสวนป่า ตลอดจนประเด็นด้านความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมของประเทศไทย จากการดำเนินโครงการความร่วมมือต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกด้วย

ข่าว: กรมป่าไม้, เผยแพร่: อาทิตยา

Royal Forest Department Joined the 6 Countries within Greater Mekong Basin Meeting Regarding Poverty Eradication Model Formulation for People Who are Living within the Forested Lands

Mr. Attapol Charoenchansa, Director General and other officials from RFD were participating within a seminar organized during 12-17 November 2018 at Pu'er City, Yunnan Province of China with other participants from 6 countries within the Greater Mekong Basin namely Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand, and Vietnam respectively. All countries were presenting the perspective of their countries while information and opinion regarding poverty eradication for people who are now living within the forested lands were also sharing among the participants. In case of Thailand, the DG was reporting the on-going works of the Thai Government to the forum especially illegal logging and deforestation combating conducted by the National Deforestation and Illegal Logging Prevention and Suppression Committee (NDILPSC) including the Forest Protection Operation Center (FPOC) under the Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE). Those deployments could enhance the effectiveness of administration of National Council on Peace and Order (NCPO) for halting forest land encroachment and maintaining the remaining of fertile forests while developing quality of life of people who are living within the forested areas. Indeed, the DG of RFD also informed the forum regarding the major 3 programs for enhancing effectiveness of the national forest administration as are shown below:

1. Community Land Allotment Program. This program aims to allocate the aggregated land for managing communities to be legally living within forested areas and other public lands according to each personal and type of area conditions. However, the right of land has still belonged to the government while the lands for residence and subsistence will be clearly defined as aggregated lands.

2. Community Forest Management Program. The purpose of this program would like to encourage local people to participate in forest resource management especially the community which is located close to the forested area under the concept of “The one who take care the forest would benefit from the cared forests”. This program would help to reduce expense while increase revenue of households within the community. According to the researches on community forest management in Thailand reveal that apart from reducing pressure on deforestation and illegal cutting problems, one community forest could enhance economic value to the community up to 30,000USD per year in average.

3. Economic Tree Promotion Program. In order to achieve 15% of economic forest of the country land area according to the National Forest Policy, planting economic trees have then been promoted with an aim to enhance quality of life of farmers while increasing forest cover of the country at the same time. This program could also help to reduce the problem on illegal cutting. So far, the Thai Government wishes to improve relevant forest laws and regulations including forest certification system (e-Tree) in order to reduce complicated procedure while facilitating farmers to establish forest plantation. Additionally, RFD has supported and distributed approximately 50 million seedlings a year to anyone who wants to grow trees.

The forum expressed their attention on forest resource management of Thailand especially the application of e-Tree system into on-line forest certification procedure to facilitate the farmers while other practicable successes of Thailand on international forestry cooperation were also interested.