ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19 - 27 ม.ค. 62 นี้!!! อ.อ.ป. เตรียมจัด “งานไม้” ครั้งใหญ่ยกทัพเฟอร์นิเจอร์ไม้เศรษฐกิจจาก “ป่าปลูก” ในงาน “F.I.O. FAIR 2019”... 19 - 27 January 2019. Preparing to prepare wood work Big time raising the economic wooden furniture from "Forest Planting" in "F.I.O. FAIR 2019"

19 - 27 ม.ค. 62 นี้!!! อ.อ.ป. เตรียมจัด “งานไม้” ครั้งใหญ่ยกทัพเฟอร์นิเจอร์ไม้เศรษฐกิจจาก “ป่าปลูก” ในงาน “F.I.O. FAIR 2019”... 19 - 27 January 2019. Preparing to prepare wood work Big time raising the economic wooden furniture from "Forest Planting" in "F.I.O. FAIR 2019"

19 - 27 ม.ค. 62 นี้!!! อ.อ.ป. เตรียมจัด “งานไม้” ครั้งใหญ่ยกทัพเฟอร์นิเจอร์ไม้เศรษฐกิจจาก “ป่าปลูก” ในงาน “F.I.O. FAIR 2019”...

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ในฐานะที่ อ.อ.ป.     เป็นหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ งานด้านอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูก ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ อ.อ.ป. ดำเนินการ ปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับปรุงพัฒนาการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้จากป่าปลูกของ อ.อ.ป. โดยเฉพาะไม้สัก มีรูปแบบที่หลากหลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสังคมปัจจุบันมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบ Knock Down ของแต่งบ้าน และสินค้าเพื่อสุขภาพ

ดังนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูกของ อ.อ.ป. เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น อ.อ.ป. จึงได้จัดงานแสดงสินค้า F.I.O. FAIR 2019 เพื่อนำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้เศรษฐกิจจากหน่วยงานทั่วทุกภูมิภาคของ อ.อ.ป. มาจัดแสดงให้ประชาชนเข้าชม และเลือกซื้อในราคาพิเศษ

ผอ.อ.อ.ป. ยังกล่าวต่ออีกว่า “กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ     การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อ.อ.ป. และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในสวนป่าเศรษฐกิจ”..สถานที่จัดงาน..F.I.O...FAIR..2019..มี.3.แห่ง.คือ.1.). อ.อ.ป. .(สำนักงานกลาง).ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ,     2.) ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ กรุงเทพฯ และ 3.) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้า เลือกชม เลือกช้อป เฟอร์นิเจอร์ไม้เศรษฐกิจ ในงาน F.I.O. FAIR 2019 ระหว่างวันที่ 19 – 27 มกราคม 2562 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2282-3243 - 143 , 101 , 102

ข่าว: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, เผยแพร่: อาทิตยา

19 - 27 January 2019. Preparing to prepare wood work Big time raising the economic wooden furniture from "Forest Planting" in "F.I.O. FAIR 2019"

Mrs. Pornpen Worawilawan, Director of the Forest Industry Organization, said that as the Por Por is a business unit that is involved in the construction of economic forest plantations Work on the economic wood industry from forest planting Is considered another role that FIO. Currently, FIO has brought new technologies and innovations. Come to improve production development Make wooden products and furniture from the forest plantation of FIO, especially teak There are many variations. Answer the lifestyle of today's society more like furniture products in the form of Knock Down, home decoration and health products

Therefore, in order to increase the economy of wooden furniture products from the forest plantation of FIO.Co., therefore, organized the FIO FAIR 2019 exhibition to bring economic wooden furniture products from agencies throughout the region. Of FIO to show to the public And choose to buy at a special price

The Director-General also said that "Activities within the event include Promotion of special price products Exhibition about the operation of FIO and public relations of tourist attractions in the economic forest park. 1.). (Central Office), Ratchadamnoen Nok Road, Bangkok,
2.) Bang Po Wood Industry, Bangkok and
3.) Technology Transfer Center to improve the wood industry standard Rong Kwang District, Phrae Province

However, those interested can choose to watch the economy furniture shopping at F.I.O. FAIR 2019 between 19 - 27 January 2019 or for more information at 0-2282-3243 - 143, 101, 102