ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้ของชาติ

ทส. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้ของชาติ

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ทางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” เพื่อให้แนวทางในการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความสุขของประชาชน
          วันที่ 9 มกราคม 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ทางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”
ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยในการกล่าวปาฐกถาดังกล่าว ได้กล่าวถึงการดำเนินการการหยุดยั้งการบุกรุกการทำลายทรัพยากร
ป่าไม้ และการดำเนินการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ สัตว์ป่า อุทยาน และ พ.ร.บ.ป่าชุมชน เพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย
          1. นโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในสภานิติบัญญัติ (สนช.)
          2. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
          3. พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
          4. พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2584
          5. พ.ร.บ. ป่าชุมชน
          โดยโอกาสนี้ พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จำกัด

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่