ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ของ ๑๕ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ของ ๑๕ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ของ ๑๕ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ของ ๑๕ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าว มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

๑) การจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประเด็นที่ ๔ บริหารจัดการน้ำและมลพิษ แผนงานการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ของ ๑๕ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะเวลา ๕ ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒) โครงการ Quick win ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ประเด็นบริหารจัดการมลพิษทุกประเภทและการจัดการสารเคมีเกษตรทั้งระบบ จำนวน ๑๑ โครงการ

๓) พิจารณาแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามกรอบโครงการ Quick win ของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ)

ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: ศรัณญภัทร/ระพีพัฒน์

แกลเลอรี่