ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาราษฎร หรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินของรัฐเป็นระยะเวลานาน ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร และปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของราษฎร เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนขึ้นเพื่อ นำที่ดินของรัฐที่ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและทำกินเป็นระยะเวลานาน มาจัดให้ชุมชนเข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยทำกินในลักษณะแปลงรวมไม่ให้กรรมสิทธิ์ โดยดำเนินงานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใน ๗๐ จังหวัด ๘๘๔ พื้นที่ รวมเนื้อที่กว่า ๑.๓ ล้านไร่

สำหรับการลงพื้นที่เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ณ ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ๔ จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รวม ๕ พื้นที่ เนื้อที่ ๒๘,๐๙๕ ไร่ รวมเป็นพื้นที่ที่ได้รับมอบหนังสืออนุญาตไปแล้ว ๕๗ จังหวัด ๑๔๐ พื้นที่ เนื้อที่ ๐.๔๗ ล้านไร่ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวนกว่า ๑,๕๐๐ คน

ภาพและข่าว: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่