ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชุมหารือ!!! การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ และกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กับผู้แทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOHCHR)

ประชุมหารือ!!! การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ และกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กับผู้แทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOHCHR)

ประชุมหารือ!!! การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ และกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กับผู้แทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOHCHR)

18 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOHCHR) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เพื่อร่วมประชุมหารือ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ และกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ Ms. Cynthia Veliko ตำแหน่ง ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Mr. Badar Farrukh ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงานประจำประเทศไทย และ Mr. Pokpong Lawansiri ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำหรับผู้แทนหน่วยงานฝ่ายไทย ได้แก่ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และนายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก่อนการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เพื่อให้ผู้แทน UNOHCHR ได้รับทราบ พร้อมทั้งได้รับฟังคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ และกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจากผู้แทน UNOHCHR เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป

ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่