ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส.เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๓

รมว.ทส.เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๓

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๓ (The 3rd Forum of Ministers and Environment Authorities of the Asia Pacific) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อการหารือร่วมกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคเพื่อเป็นการเตรียมการและนำข้อเสนอในระดับนโยบายเพื่อเสนอในการประชุมสมัชชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๔  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อนโยบายที่สนับสนุนนวัตกรรมและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินงานในเรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และมีแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 20 ปี โดยส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษ และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ทั้งนี้ เห็นว่า 3R เป็นกลไกที่สำคัญในการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ และประเทศไทยร่วมกับญี่ปุ่นและ UNCRD เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  ทั้งนี้ ประเทศไทยจะดำเนินงานร่วมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค เพื่อนำไปสู่โลกที่ปราศจากมลพิษ เพื่ออนาคตของลูกหลานต่อไป

          ในโอกาสการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเชิญเข้าร่วมในการประชุม Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นได้แจ้งถึงเทคโนโลยีการจัดการขยะ และเชิญชวนให้ประเทศไทยพิจารณาข้อเสนอในการผลักดันให้ขยะพลาสติกในทะเลเป็น Global Scheme

 

ภาพ/ข่าว : กองการต่างประเทศ     เผยแพร่ : รดินธร

แกลเลอรี่