ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 18

โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 18

โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 18

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 18 ขึ้น โดยกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับทราบนโยบายและแนวทางกำกับติดตามของผู้บริหาร สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน ในการทำงาน บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน เป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน มีการทำงานเป็นทีมงาน และเกิดการบูรณาการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส. และผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1- 16 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.ทส. รวมทั้งได้มีการ VDO Conference ไปยังหน่วยงานภูมิภาค (ทสจ.) ด้วย

ภาพและข่าว: กพร.ทส., เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่