ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขียนรายงานเพื่อเสนอผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขียนรายงานเพื่อเสนอผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขียนรายงานเพื่อเสนอผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

เมื่อวันศุกร์ที่  25 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขียนรายงานเพื่อเสนอผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนผลงานเพื่อเสนอผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทได้มีโอกาส ส่งผลงานเพื่อต่อยอดสมัครขอรับรางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวรพงษ์ ตั้งพิมลจิตต์ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ นางพรทิพย์ แก้วมูลคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร เป็นวิทยากรในการบรรบาย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. จำนวนทั้งสื้น 82 คน

ภาพและข่าว: กพร.ทส., เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่