Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๐ (10th East Asia Summit High-Level Seminar on Sustainable Cities : 10th EAS - HLS)

การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๐ (10th East Asia Summit High-Level Seminar on Sustainable Cities : 10th EAS - HLS)

การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๐ (10th East Asia Summit High-Level Seminar on Sustainable Cities : 10th EAS - HLS)

การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๐ (10th East Asia Summit High-Level Seminar on Sustainable Cities : 10th EAS - HLS) และการประชุมสัมมนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวสำหรับเมือง
ในเอเชีย (Seminar on green Infrastructure for Asian Cities) ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจัดโดยรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลญี่ปุ่น คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง
ที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) และสำนักเลขาธิการอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผยแพร่การดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเมืองในภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน ในความพยายามเพื่อบรรลุสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๒๓๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้ง องค์การระหว่างประเทศ องค์กรอิสระ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน  สำหรับประเทศไทยมีผู้แทนจากหน่วยงานและเทศบาลเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC) และโครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Programme ผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานระดับประเทศ (National Coordinator) ของโครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Programme และผู้แทนเทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลนครภูเก็ต ในฐานะเมือง SDGs Frountrunner รวมทั้ง ผู้แทนเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลตำบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา ในฐานะเมือง Model Cities ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 ผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมนำเสนอและอภิปรายในช่วงต่าง ๆ ของการประชุม อาทิ ในการประชุมรวม (Plenary Session) เพื่ออภิปรายความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Programme ดร.มัธยา รักษาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอบทบาทและความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับประเทศ เพื่อขับเคลื่อน SDGs ในภาพรวมและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน และนายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการสำนัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ได้นำเสนอบทบาทและความก้าวหน้าการดำเนินงานของเทศบาล นอกจากนี้ ในการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การตรวจสอบความก้าวหน้าของ SDGs : การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ดร. พรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอการดำเนินงานของหน่วยประสานงานในการขับเคลื่อนโครงการฯ และนายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้นำเสนอมุมมองและการดำเนินงานของเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อยกระดับเป็นเทศบาลอัจฉริยะ (Smart City)

ภาพและข่าว: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่