ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดประชุมระดับอาเซียน เรื่อง การจัดการปัญหาขยะทะเล ในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ทส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดประชุมระดับอาเซียน เรื่อง การจัดการปัญหาขยะทะเล ในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ทส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดประชุมระดับอาเซียน เรื่อง การจัดการปัญหาขยะทะเล ในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (Spacial ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris in March,5, 2019, Bangkok)

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดประชุมระดับอาเซียน เรื่อง การจัดการปัญหาขยะทะเล ในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าว มีประเด็นสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดประชุมระดับอาเซียน เรื่องการจัดการปัญหาขยะทะเล (ด้านพิธีการและสถานที่ ด้านสารัตถะ ร่างกำหนดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล กรอบเวลาและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ) และร่วมพิจารณาร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล (Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region, Framework of Action) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายจตุพร  บุรุษพัฒน์) เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ในครั้งนี้

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่