ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ /2562

ทส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ /2562

ทส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ /2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ /2562 เพื่อร่วมกันเสนอแนะมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงเสนอแนะแนวทาง รูปแบบ หรือกลไก ในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำหน่าย การบริโภค และการจัดการปลายทาง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศแบบบูรณาการ รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงมาตรการ แนวทางดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 252 เวลา 13:30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ /2562 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติก ผลการดำเนินโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมายที่ต้องเลิกใช้ และในโอกาสนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ (กรมควบคุมมลพิษ) นำประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับแก้ (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ต่อไป

อนึ่ง ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะอนุกรรมการฯ 2 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติก คณะทำงานด้านการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก

ภาพ: ปกท.ทส., ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่