ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมหารือร่วมกับพน. ในประเด็นที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส.ประชุมหารือร่วมกับพน. ในประเด็นที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส.ประชุมหารือร่วมกับพน. ในประเด็นที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (11 ก.พ. 62) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือร่วมกับกระทรวงพลังงานในประเด็นที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และให้การต้อนรับ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุม 202 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมหารือดังกล่าว ปลัดกระทรวงพลังงานได้นำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทของกระทรวงพลังงานและแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน รวมถึงมีประเด็นหารือ/ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูปด้านพลังงาน ได้แก่ การปรับกระบวนการจัดทำและอนุมัติ SEA ,การจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนมีส่วนร่วมนำเสนอพื้นที่ ,การกำหนดนโยบายการสร้างธรรมาธิบาลในการดำเนินกิจกรรมของ NGOs
2. การขอทำ EIA ล่วงหน้า
3. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 (ปฏิรูป)
4. มาตรฐานยูโร 5
5. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6. การนำขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า (ปฏิรูป)
7. โรงไฟฟ้าชีวมวล
8. การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเข้าใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประเด็นหารือ/ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ดังนี้
1. การใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
3. สำนักงานสีเขียว
4. การจัดการซากแผงโซลาร์เซลล์

ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: ธนชัย/รดินธร 

แกลเลอรี่