ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) และกรมการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ของเยอรมัน (GIZ) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้มีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสาวพิตรจิรา มณีเนตร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานร่วมเปิดการประชุม โดยมี มร.ไฮริช กูเดนุส ผู้อำนวยการโครงการฯ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ของเยอรมัน (GIZ) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ต่อจากนั้น นางสาวพิมกานต์ ขัตติยวงศ์ จาก GIZ ชี้แจงวัตถุประสงค์ กำหนดการ และแนะนำตัวผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ได้มีการบรรยายคำศัพท์และแนวคิด หลักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ดร.ซูซานเน เบคเค่ มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย (ที่ปรึกษาโครงการ)สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลัก เครื่องมือ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้แก่บุคลากรในสาขาการท่องเที่ยว และเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านี้ได้ เพื่อให้เห็นภาพและได้ข้อตกลงเบื้องต้นของตัวแปรด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีการแบ่งระบบการพัฒนาการท่องเที่ยว เป้าหมายสำคัญของการท่องเที่ยว เพื่อเป็นฐานและกรอบในการประเมินความเสี่ยงของภาคการท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อไป รวมถึงให้ทราบถึงหน้าที่ ภารกิจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในภาคการท่องเที่ยวเพื่อร่วมขับเคลื่อน การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๕๐ คน

าพและข่าว: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่