ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 19

โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 19

สป.ทส. จัดโครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 19

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กองการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพหลัก จัดโครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 19 ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางกำกับติดตามของผู้บริหาร สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน ในการทำงาน บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน เป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน มีการทำงานเป็นทีมงาน และเกิดการบูรณาการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัด สป.ทส. และผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1- 16 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.ทส. และเป็นการประชุมในรูปแบบ VDO Conference ไปยังหน่วยงานภูมิภาคคือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

1) การดำเนินกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการลดถุงพลาสติกและงดโฟมในสถานที่ราชการ (ทส.) และการดำเนินงานตามคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่แต่ละจังหวัด
2) การดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้ง PM2.5 และ PM10 ให้แก่ประชาชน
3) ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ประมาณ ๑๘๐ รายการ ภายใต้แนวคิด Advancing Partnership for Sustainabilityโดย ทส. ร่วมกับ กต. หารือการวางรูปแบบการประชุมสีเขียว (Green Meeting) เน้นวัสดุที่ใช้ในการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้หลอดกระดาษ ขวดน้ำรีไซเคิล ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดประชุมในพื้นที่
4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่องขยะทะเล ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพมหานคร และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยการป้องกันการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
5) การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ: กพร.ทส., ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่