ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สผ. จัดประชุมสัมมนา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งเป้าเป็นพื้นที่ต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สผ. จัดประชุมสัมมนา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งเป้าเป็นพื้นที่ต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

           เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดประชุมสัมมนา "โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1" ณ ห้องสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ภายใต้หัวข้อ "เราจะร่วมกันจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตได้อย่างไร" โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา

          การประชุมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นเวทีครั้งที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโครงการ และสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน SEA ตลอดจนรูปแบบและวิธีการที่จะใช้ในการประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมทั้งเปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนประมาณ 300 คน เข้าร่วมสัมมนา

          สผ. ได้ดำเนินโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยคัดเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำแนวทางการประเมิน SEA ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว มาใช้ประกอบการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่คำนึงถึงศักยภาพและความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน บนพื้นฐานของหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผลการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

          ทั้งนี้ กิจกรรมการประชุมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 แบ่งเป็นการประชุมสัมมนา 2 ครั้ง และการประชุมกลุ่มย่อย 8 ครั้ง ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางบาล อำเภอเสนา อำเภอนครหลวง และอำเภออุทัย

แกลเลอรี่