ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดพิธีมอบโล่มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559

ทส. จัดพิธีมอบโล่มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559

ทส. จัดพิธีมอบโล่มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559

        เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕9 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดี – รังสิต กรุงเทพฯ สำหรับการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 นี้ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ ชื่องาน "จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” ซึ่งใน ปี พ.ศ. 2559 มีผู้เกษียณอายุราชการ และเข้ารับโล่ เชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกษียณอายุราชการ รวมจำนวน 45 คน และหัวหน้าหน่วยงาน/รองหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จำนวน 2 คน
         ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวให้โอวาท และแสดงความชื่นชม ยกย่องในความเสียสละ และการอุทิศทั้งแรงกาย แรงใจในการทำงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน และประเทศมาตลอดอายุราชการ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงเกษียณอายุราชการในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เนื่องจากการปฏิบัติราชการนั้นมีระเบียบและขั้นตอนการทำงานค่อนข้างยุ่งยาก และทราบกันดีว่าการทำหน้าที่ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ให้สามารถอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล เป็นเรื่องที่ยาก ต้องอาศัยทั้งความอดทน อดกลั้น และความพากเพียรอุตสาหะ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน แต่ที่ผ่านมาทุกท่านได้ทุ่มเท และเสียสละทำงานมาโดยตลอด จนถึงเกษียณอายุราชการ ฉะนั้น ถือว่าทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การทำงานแล้ว และขอให้ภาคภูมิใจในตัวเองว่าทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ขอให้ยังคงร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้คงอยู่ไปสู่ลูกหลานไทยในอนาคต จึงขอแสดงความยินดีและขอให้ผู้เกษียณทุกคนประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิต ต่อไป
         นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวที ซึ่งจัดโดยหน่วยงานในสังกัด อาทิ การแสดงชุด "อโยธยา สั่นสะเทือน” จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และ การแสดงชุด "ชวนเติ้น ล่องใต้” จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าวอีกด้วย

แกลเลอรี่