ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุม ASEAN-China Environmental Cooperation Forum 2016

การประชุม ASEAN-China Environmental Cooperation Forum 2016

การประชุม ASEAN-China Environmental Cooperation Forum 2016

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงฯ นางสาวอาระยา นันทะโพธิเดช เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ASEAN-China Environmental Cooperation Forum 2016 เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงฯ และสภาอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วย
               หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ร่วมนำเสนอการดำเนินงานของประเทศไทยในเรื่อง การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนไปสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา และสร้างสมดุลของการพัฒนาเมืองระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รวมถึงการผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนและระบบขนส่งรถไฟฟ้าของเมือง ตลอดจนการวางแผนเพื่อรองรับปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนด้านมลพิษจากขยะและของเสียจากการเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน (ASEAN Connectivity) นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงฯ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ASEAN-China EXPO 2016 ซึ่งมีนายชาง เกา ลี รองนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้แทนระดับสูงจากทั้งฝ่ายจีนและอาเซียนร่วมพิธี

แกลเลอรี่