ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (กอช.)

ทส. จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (กอช.)

ทส. จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (กอช.)

วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (กอช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. กรุงเทพมหานคร โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางรวิวรรณ  ภูริเดช) และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ และความร่วมมือระหว่างประเทศในโอกาสนี้

ภาพ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่