ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2559

ทส.จัดงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2559

ทส.จัดงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2559

         วันนี้ (19 กันยายน 2559) เวลา 14.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลดีกับประเทศไทย โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่บุคคล องค์กร/ หน่วยงาน และผลิตภัณฑ์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
         ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ และขอบคุณทุกองค์กรที่ร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้ง ได้กล่าวเน้นย้ำว่า เรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และมีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินการ จึงฝากให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเรื่องนี้ให้มากที่สุด โดยเนื้อหาในการสื่อสารต้องเข้าใจง่ายไม่เป็นหลักวิชาการมากเกินไป ทำให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าการดำเนินชีวิตประจำวันจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร หรือกล่าวได้ว่า "รู้เรื่อง เข้าใจ บอกต่อได้” และขอให้สื่อมวลชนช่วยขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปด้วย ซึ่งจะช่วยทำให้ประเทศไทยก้าวต่อไปได้
          การจัดงานในครั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเครื่องมือและกลไกที่สามารถประเมินและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมดำเนินการลดภาวะโลกร้อน ผ่านระบบการรับรองภายใต้เครื่องหมายรับรองต่าง ๆ ที่ อบก.พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ ได้แก่
         1) โครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
         2) โครงการฉลากคาร์บอน
         3) โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม
         4) โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซ หรือ Low Emission Support Scheme
         5) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
         6) โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. และรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
         7) โครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม
         8) โครงการต้นแบบ "ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นโครงการที่ อบก. ร่วมกับ กรมป่าไม้ พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน
         อนึ่ง การจัด"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ได้จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 แล้ว สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบประกาศนียบัตรแก่บุคคล องค์กร และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก อบก. มากกว่า 300 องค์กร และนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนกว่า 20 องค์กร

แกลเลอรี่