ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2559

“ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2559

“ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2559

         วันที่ 20 กันยายน 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำ จัดงานเนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน 2559 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง โดยในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมกล่าวปาถกฐา อีกทั้งมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดการแข่งขันวาดภาพในงานดังกล่าวด้วย
                   สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย
                   1. การเดินรณรงค์รักษาแม่น้ำ คู คลอง
                   2. การประกวดวาดภาพของนักเรียนและบุคคลทั่วไปในหัวข้อ "อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู คลองของฉัน”
                   3. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแล รักษา และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้ค่า
                   4. การจัดกิจกรรมบนเวที เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำ 
                   5. การประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 
                   อนึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็น วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จประพาสทางชลมารค เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 เพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะทางกว่า 72 กิโลเมตร ซึ่งยังความปลาบปลื้มปิติแก่พสกนิกรตลอดเส้นทางเป็นอย่างยิ่ง

แกลเลอรี่