Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ร่วมกับ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประกอบพิธีพุทธาภิเษกผ้ายันต์ รุ่น "รักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต"

ทส. ร่วมกับ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประกอบพิธีพุทธาภิเษกผ้ายันต์ รุ่น "รักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต"

ทส. ร่วมกับ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประกอบพิธีพุทธาภิเษกผ้ายันต์ รุ่น "รักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต"

           วันที่ 30 กันยายน 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดพิธีพุทธาภิเษกผ้ายันต์รุ่น "รักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต" เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยภายในพิธีดังกล่าว มี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานคณะสงฆ์ พร้อมด้วย พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) รองเจ้าอาวาสวัดฯ และพระสงฆ์จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ตลอดจน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษกผ้ายันต์ รุ่น "รักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต" ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ
           ผ้ายันต์ รุ่น "รักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต จัดทำขึ้น โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมชโย) หรือ เจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เพื่อนำไปแจกให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแล รักษา ปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ จะนำไปแจกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ธรรมชาติให้มีกำลังใจในการร่วมกันดูแลมรดกของชาติสืบต่อไปอีกด้วย
          สำหรับรูปแบบในการทำผ้ายันต์ครั้งนี้ ประกอบด้วย พุทธคุณ พระธรรมคุณ สังฆคุณ มีข้อความรูปเทพเทวดาที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาธรรมชาติ เพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากสิ่งชั่วร้าย สำหรับสีหลักของผ้ายันต์ที่ใช้ เป็นสีเขียวที่สื่อถึงความร่มเย็นเป็นสุข จากธรรมชาติ มีข้อความหลักสำคัญ 2 ข้อความ คือ "รักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต" และ "ธรรมชาติเป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน"

แกลเลอรี่