ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมหารือแนวทางปฏิรูปหน่วยงานด้านน้ำ

ทส.ประชุมหารือแนวทางปฏิรูปหน่วยงานด้านน้ำ

ทส.ประชุมหารือแนวทางปฏิรูปหน่วยงานด้านน้ำ

        วันที่ 3 ตุลาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิรูปหน่วยงานด้านน้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างการดำเนินงาน 2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อีกทั้งแหล่งน้ำได้รับการดูแล 
          ทั้งนี้ ในการปฏิรูปการดำเนินงานดังกล่าว ยังไม่มีการรวมหรือยุบหน่วยงานแต่อย่างไร แต่ขณะนี้อยู่ระหว่าง การหารือและพิจารณา (ร่าง) โครงสร้างหน่วยงาน ซึ่งสิ่งที่ต้องดำเนินการประกอบด้วย
          1. พิจารณากรอบแนวทางกฎหมาย 
          2. ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปให้เป็นหน่วย Regulator
          3. การพัฒนาบุคลากร

แกลเลอรี่