ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุม“คณะทำงานส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูป่าไม้เมืองน่านแบบบูรณาการ”

ทส.ประชุม“คณะทำงานส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูป่าไม้เมืองน่านแบบบูรณาการ”

 

ทส.ประชุม“คณะทำงานส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูป่าไม้เมืองน่านแบบบูรณาการ

      วันที่ 6 ตุลาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม"คณะทำงานส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูป่าไม้เมืองน่าน แบบบูรณาการ”เพื่อบูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน มูลนิธิ ดำเนิน การขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูป่าไม้เมืองน่านแบบบูรณาการ ภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชนูปถัมภ์ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้แทนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม
           โดยในครั้งนี้ในที่ประชุมมีการพิจาณาในประเด็นเรื่อง
    1.ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัยระยะที่ 2 (ปี พ.ศ.2560-2564)
    2.หน่วยงานทุกหน่วยงานชี้แจงแผนงานโครงการ และงบประมาณปีงบประมาณ 2560-2564 ที่ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดน่าน

แกลเลอรี่