ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดสัมมนาแนวทางการดำเนินการพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย

ทส. ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดสัมมนาแนวทางการดำเนินการพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย

ทส. ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดสัมมนาแนวทางการดำเนินการพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย

             วันที่ 13 ตุลาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดสัมมนาเรื่อง "พันธบัตรป่าไม้” เพื่อให้ข้อมูล ความคิดเห็น รวมถึงรายละเอียดในการนำแนวคิดพันธบัตรป่าไม้มาใช้ในการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ณ ห้องกรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
             การสัมมนา "พันธบัตรป่าไม้” ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการสัมมนาฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาฯ ในโอกาสนี้ด้วย

แกลเลอรี่