ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง WWF ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับประเด็นขยะทะเล

รมว.ทส. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง WWF ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับประเด็นขยะทะเล

รมว.ทส. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง WWF ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับประเด็นขยะทะเล

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก​ สุรศักดิ์​ กาญจนรัตน์​ ) พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Marco Lambertini ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wild Fund For Nature : WWF) เนื่องในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกันในประเด็นขยะทะเล เมื่อวันที่​ 6 มีนาคม​ 2562 ณ ห้อง Riverside3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร 

         เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ Mr. Marco Lambertini ผู้บริหารสูงสุดของ World Wide Fund For Nature (WWF) พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WWF-ประเทศไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธาน ASEAN และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ ด้านขยะทะเล ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของ WWF ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน ๒ ประเด็น ได้แก่

          (๑) การดำเนินงานเพื่อป้องกันและอนุรักษ์สัตว์ป่า โดย WWF ได้กล่าวชื่นชมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทนำในเรื่องการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายแบบเน้นการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ผู้แทน WWF ทราบว่าประเทศไทยให้ความสำคัญและมีความจริงจังในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นอย่างมาก โดยในคราวการประชุม Illegal Wildlife Trade Conference: London 2018 เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สหราชอาณาจักร ได้มีโอกาสหารือความร่วมมือด้านการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายกับมกุฎราชกุมารรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหารือในรายละเอียด

          (๒) การแก้ไขปัญหาขยะทะเล โดย WWF ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่มีบทบาทนำในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลในภูมิภาค ASEAN ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่มีผลกระทบในวงกว้างเช่นเดียวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ขอให้ประเทศไทยนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดการขยะพลาสติกและขยะทะเล ในการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๔ (UNEA 4) เพื่อให้ผู้นำของประเทศต่างๆ ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าและความจริงจังของประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว รวมถึงเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นานาประเทศให้ความสำคัญและมีความตระหนักที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะทะเล และในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ WWF ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อจัดการขยะพลาสติกและขยะทะเลของประเทศไทยว่า คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้นำในการลด ละ เลิกการใช้พลาสติกและโฟม รวมถึงสนับสนุนการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดทั่วประเทศ และได้มีการประกาศห้ามนำโฟมและถุงพลาสติกเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติและสวนสัตว์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้นวัตกรรมการผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายง่าย และใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะพลาสติกที่เหมาะสมกับประเทศไทยด้วย

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : ธนะชัย,จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่